M. M.

Stopnja izobrazbe: Visoka šola (VIb)
Naziv izobrazbe: Organizator v informatiki in računalništvu
Lokacija dela: Celje z okolico, Dolenjska, Domžale-Kamnik, Gorenjska, Grosuplje in okolica, Koper, Koroška, Litija z okolico, Ljubljana-območje LPP, Maribor z okolico, Notranjska, Obala, Po Sloveniji, Posavje, Prekmurje, Primorsko-Kraška, Ribnica in okolica, Severna Primorska, Tujina, Velenje z okolico, Vrhnika in okolica, Zasavje
Spol: moški
Izkušnje: IZOBRAZBA FAKULTETA ZA ORGANIZACIJO IN MANAGEMENT Smer: RA?UNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Naziv: (Zaključujem študij) STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA Udeležba na razlicnih izobraževanjih ter seminarjih npr. usposabljanje za poslovanje z blagovno-blagajniškim informacijskim sistemom , programiranje z VISUAL BASICOM za tehnicno okolje CATIA V5 , strokovno predavanje iz podrocja PLM, interno izobraževanje SQL-poizvedovalnega jezika, izobraževanje za Maximo aplikacijo, Prisotnost na razli?nih seminarjih: E-hramba gradiva, izdelovanje notranjih pravil,elektronsko poslovanje... JEZIKI IJ IN DRUGA FUNKCIONALNA ZNANJA aktivno Anglešcina Hrvašcina nepopolno Italijanšcina Nemšcina WORD , EXCEL , POWER POINT, VISIO, AutoCAD, CATIA V5 ,PROINGINEER W5,UNIGRAPHICS NX3,LINUX Microsoft, CITRIX, MEDOC, DEXI , FOX , DOS , ALPHA,GPSS ,VISUAL BASIC , MS SQL ,My SQL,PL SQL, JAVA , LOTUS NOTES 6.0,ORACLE, C++, racunalniška omrežja LAN , WAN.. DELOVNE IZKUŠNJE Delo preko študenta: od 2000 - 2005 Delo preko študenta je zajemalo razli?na podro?ja, od programiranja v Visual Basicu, programiranje v C#, oblikovanja spletnih strani, sistemskeg analize - Izdelava baze v ACCESS-u ( osnutki za ra?une, predra?une ) , EXCELL - u ,AUTO CAD - u ( prostorski nacrti) - Delo z okoljem LOTUS NOTES , verzije 6.0 ,oblikovanje raznih aplikacij ter programiranje v VISUAL BASIC - u. - Pripravljanje ter urejevanje besedil in slik za internetne strani - Instalacije XP-jev, raznih programov kot so:CATIA V5, PROINGINEER W5,UNIGRAPHICS NX3, licenc za naštete programe?Nastavitev racunalnikov, tiskalnikov, skenerjev v omrežje, dodeljevanje pravic uporabnikom,domen v racunalnikih, reševanje sistemskih, tehnicnih ter hardwearskih problemov. Redno delo: 2005 RCL-int d.o.o. (informacijski inženiring) (programske poslovne rešitve za mala, srednja in velika podjetja - bbis,cbbis). . Zaposluje preko 40 ljudi. Naziv: ASW ? aplikativni tehnik Kot aplikativni tehnik sem bil zadolžen za tehnicni ter programski support strankam v zvezi z RCL-ovo aplikacijo CBBIS ter BBIS.V casu delovanja v podjetju RCL sem bil osebno zadolžen za nemoten potek dela aplikacije, morebitnih sistemskih nepravilnosti, informacijskega sistema med RCL-om ter strankami in komunikacijo med strankami ter RCL-om.Poleg tega sem bil zadolžen tudi za nemoteno izvajanje, nadzor, poucevanje glede inventur po lokacijah ter poucevanje v zvezi s poslovanjem v CBBIS-u ter BBIS-u svojim osebnim strankam npr. Mercator Goriška , Notranjska regija 60 lokacij, Terra RB cca. 25 lokacij, TAPRO GROSIST 10 lokacij, SANOLABOR 10 lokacij, MI-SPORT 2 lokaciji, PLINSTAL 2 lokaciji,3DVA-Tobacna preko 170 lokacij(povezave ADSL,ISDN,GPRS)? Opis dela / podrocje aktivnosti:? Odgovoren za nemoteno delovanje aplikacije ter raznih transakcij knjiženja med enotami ter centralo? Analiziranje, nadzor prometa ter morebitnih odstopanj med centralo ter lokacijami v bazah s pomocjo SQL-a in reševanje le teh? Odpravljanje in analiziranje tehnicnih, sistemskih ter komunikacijskih napak pri delu z BBIS-om ter CBBIS-om? Šolanje koncnih uporabnikov v zvezi s programom BBIS, CBBIS, delom z aplikacijo na blagajni in centrali ? Prisotnost, support, poucevanje uporabnikov pri letnih inventurah o postopku vnašanja podatkov v bazo, popravkov, pravilnem zakljucevanju inventur? Nudenje support-a kljucnim uporabnikom v zvezi z delovanjem aplikacije, ? Dogovor s strankami glede možnosti nadgradenj aplikacije, dodatnih zahtev uporabnikov, svetovanje ter koordiniranje zahtev ter rešitev med razvojnim oddelkom, sistemskim oddelkom RCL-a in koncnim uporabnikom? Instalacija ter nadgradnja programov BBIS,CBBIS na lokacijah ter preko mreže? Skrb za informiranost strank o morebitnih problemih v delovanju, nadgradnji programov?? Skrb za kljucne strankeDosežki: Nudenje pravocasnega, korektnega, supporta vsem strankam RCL-a na zelo visoki ravni razumevanja aplikacije , programskega, tehnicnega, poslovnega ter sistemskega razumevanja, napredno šolanje kljucnih uporabnikov, tudi na lokacijah, reševanje ter analiza problemov nastalih na podrocju baznega sistema oracle ali sql, komunikacij, težav strojne opreme, nerazumevanja poslovanja z dokumentacijo-knjiženje, prenosa XML-jev, podvajanja podatkov, zastojev...vec kot sedmim osebnim strankam , s preko 179-imi poslovnimi enotami, ob casu dežurstev, vse stranke RCL-a.Nenazadnje naj omenim zase najvecji osebni dosežek zadovoljstvo strank ob pravocasnem ter strokovnem support-u.Spodaj našteta podjetja in poslovne enote so le nekatera iz spiska podjetjij s katerimi sem dolgorocno sodeloval na razlicnih projektih ter nudil support njihovim koncnim uporabnikom? 3DVA-Tobacna (preko 170 enot-trafik)? MERCATOR (Goriška ter osrednja regija, preko 60 enot)? TERRA RB (preko 25 enot)? TAPRO GROSIST (cca. 10 enot)? SANOLABOR (10 enot)? MI-SPORT (2 enoti)? PLINSTAL (2 enoti)? TUŠ-ENGROTUŠ (preko 40 enot)? BIG BANG (cca.5 enot)? ANDOR ( cca.5 enot) 2006 IN2-d.o.o. (informacijski inženiring) Primarna dejavnost podjetja IN2 je projektiranje in izvedba kompleksnih informacijskih sistemov. Zaposluje preko 25 ljudi * Projektiranje informacijskih sistemov * Svetovanje pri projektiranju informacijskih sistemov * Izvedba informacijskih sistemov * Svetovanje in izobraževanje o uporabi tehnologije v izvedbi IS-a. * Projektiranje in izvedba sistemov za podporo poslovnemu odlocanju ( warehousing ). * Projektiranje in izvedba kompleksnih sistemov npr. internet / intranet tipa (web). Naziv: Oracle programer Opis dela / podrocje aktivnosti:Programiranje aplikacij v Oracle bazi , izdelovanje reportov (sklepalni dokumenti) za zavarovalnice.Stranka: AS ADRIATIC SLOVENICA,VZAJEMNA 2008 2007/2008 Intesa & San Paolo Intesa & San Paolo je ena najve?jih bank v Italiji. Podružnica celotne verige je tudi Banka v Kopru, ki zaposluje preko 800 ljudi na obmo?ju celotne Slovenije, od tega v Kopru kar 450. Osnovna dejavnost je ban?ništvo. Naziv: Tehnolog Opis dela / podro?je aktivnosti: Delo z vidika tehnologa na razli?nih projektih, kot npr. dokumentarni sistem, E-pogodbe, proces skeniranja vhodnih faktur, pisanje notranjih pravil, vodenje urejanja spletnih strani banke, dolo?evanje urnikov za zaposlene v aplikaciji Jantar ter Prisotnost, administracija ter skrbništvo aplikacije Kadri-Pla?e, Prisotnost, Web Archiva, seznanitev z zakoni ( ZVDAGA ? Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ZEPEP ? Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, UVDAGA ? uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ETZ ? Enotne tehnološke zahteve). Prisotnost na razli?nih seminarjih: E-hramba gradiva, izdelovanje notranjih pravil,elektronsko poslovanje... Delo na razli?nih aplikacijah ter programih: Indoc krovni listi, Web archiv, Ban?no okence, Archiv, Navision, AQT, Jantar, Prisotnost, Kadri-pla?e... 2009 IT aplikacijski vsetovalec (Consultant) Istrabenz Skupina. Naziv: Aplikacijski svetovalec Opis dela / podro?je aktivnosti: Kot aplikacijski svetovalec zadolžen za pou?evanje uporabnikov Maximo aplikacije, izdelovanje navodil za uporabnike (samostojno izdelovanje ve? kot 180 strani navodil), pomo? pri uvajanju sodelavcev v Maximo okolje, oblikovanje ?work flow-a? preko katerega te?ejo procesi dela, udeleževanje sestankov, delavnic na temo Maxime, organiziranje sestankov-usklajevanje, samoizobraževanje s pomo?jo razli?ne strokovne literature v veliki ve?ini tuje. Delo je pretežno naravnano na samo okolje Maxime, kot npr. dodeljevanje pravic razli?nim uporabnikom, povezovanje razli?nih modulov v aplikaciji, kreiranje uporabnikov, testiranje same aplikacije , ugotavljanje mogo?ih odstopanj od dejanskega stanja, reševanje problemov... OSEBNE ZNA?ILNOSTI - kreativen - ambiciozen - samoiniciativen - dinamicen - prilagodljiv - usmerjen k cilju - analiticen pristop pri delu - odgovoren pri svojem delu do delodajalca in sodelavcev - upoštevam nasprotno mnenje ekipe oz. sodelavcev - timsko naravnan - zanesljiv - potrpežljiv - natancen - usmerjen k izzivom - usmerjen k u?inkovitosti - željan novih znanj - dinami?no delovno okolje in delovni adrenalin predstavljajo izzive in ne napore pri vsakdanjem delu DRUGE AKTIVNOSTIINIZKUŠNJE ? Leta 1998 sem se udeležil srednješolskega tekmovanja pri projektu POSLOVNI NACRT , v sklopu MLADI PODJETNIKI , ki je potekal v Ljubljani , kjer sem dobil tudi priznanje od Visoke strok. šole za podjetništvo - GEA COLLEGE , Zavoda RS za šolstvo).? Spremljanje strokovne in gospodarske literature (casniki, revije in literatura)? Šolanje uporabnikov za program BBIS ter CBBIS ? Udeležba na razlicnih izobraževanjih ter seminarjih npr. usposabljanje za poslovanje z blagovno-blagajniškim informacijskim sistemom , programiranje z VISUAL BASICOM za tehnicno okolje CATIA V5 , strokovno predavanje iz podrocja PLM.? Samostojno organiziranje delovne skupine v razlicnih podjetjih pri reševanju, nadgradnji programa ali aplikacije, po predhodnem dogovoru z raznimi strankami Programiranje v Visual studio 2005 NET,interno izobraževanje SQL-poizvedovalnega jezika, izobraževanje za Maximo aplikacijo, Prisotnost na razli?nih seminarjih: E-hramba gradiva, izdelovanje notranjih pravil,elektronsko poslovanje... CILJI NA PODROCJU OSEBNEGA RAZVOJA in OSEBNA MOTIVACIJA ? Postati specialist na podrocju svojega delovanja, vodenje tima ter nudenje strokovnega znanja tako uporabnikom kot tudi svojemu delavnemu timu.Možnost osebnega razvoja v podjetju, kjer to dopušca ter kreativnega okolja v katerem ima lahko vsak posameznik možnost za izkorišcanje svojega potenciala. Veliko veselje pri delu pa mi pomeni prepoznavnost podjetja, uspešnost tima ali podjetja v katerem delam ter možnost sooblikovanja oz. soodlocanja.Srecevanje s problemi mi predstavlja nek izziv in ne prepreke pri postavljanju ciljev, v kolikor so problemi slabo definirani je potrebno timsko delo, kjer je pravilo vec glav vec ve ter strukturirano reševanje (per-partes) in analiticen pristop. Menim da je to temelj uspešnega delovanja za katerim se skriva tudi moje pravilo.Motivacija:? Novi izzivi ? Dinamicno in kreativno delo? Odgovornost do dela? Imeti možnost samostojnega odlocanja ter osebnostnega razvoja? Pridobiti veliko novih znanj na strokovnem podrocju, tako v Sloveniji kot v tujini
Dodatna znanja: Udeležba na razlicnih izobraževanjih ter seminarjih npr. usposabljanje za poslovanje z blagovno-blagajniškim informacijskim sistemom , programiranje z VISUAL BASICOM za tehnicno okolje CATIA V5 , strokovno predavanje iz podrocja PLM, interno izobraževanje SQL-poizvedovalnega jezika, izobraževanje za Maximo aplikacijo, Prisotnost na razli?nih seminarjih: E-hramba gradiva, izdelovanje notranjih pravil,elektronsko poslovanje... JEZIKI IJ IN DRUGA FUNKCIONALNA ZNANJA aktivno Anglešcina Hrvašcina nepopolno Italijanšcina Nemšcina WORD , EXCEL , POWER POINT, VISIO, AutoCAD, CATIA V5 ,PROINGINEER W5,UNIGRAPHICS NX3,LINUX Microsoft, CITRIX, MEDOC, DEXI , FOX , DOS , ALPHA,GPSS ,VISUAL BASIC , MS SQL ,My SQL,PL SQL, JAVA , LOTUS NOTES 6.0,ORACLE, C++, racunalniška omrežja LAN , WAN..
Področja dela: IT, Ban. rač. finance, Komerciala marketing, Trženje produktov

Želim več informacij o kandidatu

  • obvestila za podjetja o novih kadrih
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.